HMS - YRKESHYGIENE

En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Videre hjelper vi med råd og tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Vi benytter norsk og internasjonalt regelverk og standarder. Bakgrunnen for beslutninger og råd gjøres ut fra risikovurdering og aktiviteter innen systematisk HMS-arbeid.

Rådgivning
Yrkeshygiene, HMS, chemistry lab experiment

HMS - YRKESHYGIENISK RÅDGIVNING

Arsana dinHMS kartlegger yrkeshygieniske og fysiske forhold i arbeidsprosesser, gir råd og foreslår konkrete tiltak til forbedring. Eksempler på kartleggingsområder er:

 • Fysisk arbeidsmiljø
  • Temperatur/Luftfuktighet/ CO2
  • Støv og asbest analyser
  • Belysning og lysforhold
  • Vibrasjoner
  • Inneklima
  • Støy
 • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Kjemikalier (gasser, damper)
  • Støv og røyk med analyse av innhold
 • Biologisk arbeidsmiljø
  • Muggsopp
  • Dyreallergener
  • Biologisk materiale (virus, bakterier)

Alle våre prosesser er forankret i Arbeidstilsynet sine forskrifter, retningslinjer og standarder.

HMS - Ha kontroll på inneklima

«Hørselstap og andre skader som er forårsaket av støy, regnes som arbeidsrelatert sykdom. Dette er den vanligste arbeidsrelaterte skaden som meldes til Arbeidstilsynet».

Martin Hole, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker, Arsana dinHMS  

Arsana dinHMS BHT Martin HMS-rådgiver

Utvikling av gode HMS rammer for lovpålagte grenseverdier

«Alle arbeidsplasser skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Yrkeshygienikerne hjelper med risikovurderinger og utfører målinger av kjemisk og fysisk arbeidsmiljø som et ledd i dette.»

Martin Hole, yrkeshygieniker, Arsana dinHMS  

HMS - YRKESHYGIENE

«All yrkesrelatert sykdom og skade kan forebygges»

I et slikt perspektiv blir forebygging av sykdom og skade viktig. Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) har definert yrkeshygiene til å omfatte «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak».

Biologisk arbeidsmiljø

Risikovurdering inneholder også rådgiving om verne- og smittereduserende tiltak og videre oppfølging av arbeidstaker gjennom målrettet helsekontroll.

Belysning

Yrkeshygieniker hjelper med måling av belysningsstyrke og vurdering av lysforhold på arbeidsplassen.

Kjemisk arbeidsmiljø og inneklima

Kjemisk arbeidsmiljø og inneklimaproblematikk er ofte en kombinasjon av flere faktorer. Det vil i de fleste tilfeller være nødvendig med kartlegging av forskjellige faktorer som inngår i risikovurderingen før gjennomføring av vernetiltak.

Hvorfor kartlegging og risikovurdering?

Kartlegging foretas med tanke på å avdekke og forebygge inneklima- og helseplager hos arbeidstaker. Ulike faktorer som temperatur, luftfuktighet, trekk, lukt, støy, belysningsforhold, kjemisk og biologisk luftforurensning, kan enkeltvis eller i kombinasjon gi inneklima- og helseplager.

Kartlegging inngår i risikovurderingen av forhold på arbeidsplassen både til vanlig og når det oppstår uønskede hendelser.

Hva inngår i kartlegging og risikovurdering?

Det gjennomføres yrkeshygienisk befaring på arbeidsplassen der kartleggingen skal foregå.

Det utarbeides yrkeshygienisk rapport med kartleggingsfunn, forslag til vernetiltak.

For videre oppfølging kan yrkeshygieniker delta på informasjonsmøte på arbeidsplassen med fremlegging av yrkeshygienisk rapport.

KONTAKT EN AV VÅRE YRKESHYGIENIKERE DIREKTE

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.