SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Vårt felles mål og motivasjon er å både forebygge sykdom og få de ansatte tilbake i jobb, samtidig som vi jobber for et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø.

For at oppnå dette benytter vi diverse HMS-verktøy som arbeidsevnevurdering, funksjonsvurdering og arbeidsplassvurderinger i tett samarbeid med våre erfarne bedriftsleger. Alle bedriftshelsetjenester i dinHMS gruppen benytter samme prosess for sykefravær og som viser gode resultater.

BESTILL RÅDGIVNING

VI HJELPER DEG!

Vi har erfaring med bruk av «tilskudd til ekspertbistand» til bruk i sykefraværsarbeidet og deltar ofte på dialogmøter sammen med NAV og arbeidstaker.

HMS sykefravær og nærværsarbeid Arsana dinHMS
Arsana dinHMS BHT Turid Seniorrådgiver

«En av suksess faktorene i sykefraværsarbeidet er et tidlig dialogmøte mellom den sykmeldte, nærmeste leder og representant fra BHT. Restarbeidsevne og mulig tilrettelegging er viktige tema å snakke om tidlig i forløpet.»

Turid Skuretveit, seniorrådgiver, Arsana dinHMS

OPPFØLGING AV GRAVIDE

Vi har tilgang til bedriftsjordmor som tilbyr trekantsamtaler, oppfølging og tilrettelegging overfor gravide medarbeidere slik at de kan stå i stillingen til permisjonstiden starter:

Ved bruk av jordmødre oppnår vi følgende:

 • Gi praktisk informasjon knyttet til graviditet.
 • Gi den ansatte og avdelingens ledelse grunnlag for å iverksette tilretteleggende tiltak for gravide.
 • Tilrettelegge for den gravide slik at hun opplever trygghet og kan være i arbeid så lenge som mulig.
 • Rett trygdeytelse. Kunnskap om riktig bruk av svangerskapspenger og sykemeldinger

Tett og trygg oppfølging av gravide medarbeidere er en gevinst for bedriften: dere får beholde viktig kompetanse lenger og reduserer potensielt dyrt sykefravær. En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme.

HMS sykefravær og nærværsarbeid
HMS sykefravær Arsana dinHMS

SYKEFRAVÆRSARBEID

Trenger du hjelp med forbygging av sykefravær og sykefraværsarbeid? Vi vet at dette kan være utfordrerne og tilbyr deg med blant annet:

 • Den mest effektive muligheten for undersøkelse og behandling
 • Et tett samarbeid med fastlege og andre behandlere
 • Arbeidsevnevurdering og vurdering av tiltak for tilbakeføring til arbeid
 • Funksjonsvurdering og avklaring av restarbeidsevne
 • Deltagelse i oppfølgingssamtaler som dialogmøter
 • Rådgiving til leder og arbeidstaker
 • Skreddersydd tilrettelegging for forebygging av sykefravær

HVA ER NÆRVÆR PÅ ARBEIDSPLASSEN?

I motsetning til fravær, forklares nærvær som det å være frisk og til stede på arbeidsplassen. Vi i Arsana dinHMS har funnet at den beste løsningen på å redusere sykefravær er å fokusere på hva som skaper nærvær på arbeidsplassen. Derfor har vi også sett at det blir feil å diskutere sykefravær med ansatte som er friske og på jobb. Et fokus på gode nærværsfaktorer har også en positiv effekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arsana HMS sykefravær forebygging

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Tidlig og tett oppfølging av ansatte som er, eller står i fare for å bli sykmeldt, er en suksessfaktor. I dette arbeidet er både den sykmeldte og nærmeste leder nøkkelpersoner. Arbeidsmiljøloven legger føringer både for leder sitt ansvar og ansattes medvirkningsplikt i dette arbeidet.

Et psykososialt arbeidsmiljø med medbestemmelse, godt samarbeid og høy grad av trivsel skaper motivasjon og arbeidsglede. Sammen med gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker det sykefraværet på 3 måter:

 • Det korter ned sykefraværet når arbeidet tilrettelegges individuelt
 • Bedre helse sikrer reduksjon av skader og sykdom
 • Det fremmer helse gjennom bedre trivsel, utvikling og vekst.

Arsana dinHMS hjelper deg med råd og HMS-veiledning til ledere og HMS-ansvarlige. Dette gjelder alt fra etablering av HMS-rutiner, gjennomgang av sykefravær, deltagelse i dialogmøter og oppfølging av gravide arbeidstakere.

 

HMS sykefravær anbefalinger
HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.