HMS TJENESTER - DU FORSTÅR OG HAR NYTTE AV!

MENNESKE - LEDELSE - SYSTEM

Arsana dinHMS har unik kompetanse med flere praktiske HMS-verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid. Vi hjelper din bedrift med forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen og sikre kompetanseheving innen HMS-arbeidet.

Som din bedriftshelsetjeneste gjør vi dette ved å være tett på øverste ledere, mellomledere, verneombud og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål når dere trenger oss. Våre kunder opplever at vi har kunnskap, høy service, kort responstid, engasjement og vilje til å dele.

VI KAN HMS - Arsana dinHMS BHT

Arsana dinHMS har over mange år kompetanse i utarbeidelse, implementering og revisjon av HMS-systemer. Hvert system blir individuelt tilpasset basert på type drift og kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav. Våre HMS-systemer blir omtalt som enkle, praktiske og effektive.  

«Etter oppstart av ny bedrift bidrar Arsana dinHMS med utformingen av HMS-systemet. Ved å være tidlig ute kan gode HMS-rutiner raskt innarbeides og en reduserer feilproduksjon, stress og unødig ”brannslukning”.  Det er alltid godt å være forberedt når ulike tilsyn melder tilsynsbesøk.» 

Henrik Søndergaard, HMS rådgiver og fysioterapeut, Arsana dinHMS

Henrik HMS-tjenester Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

TJENESTER

Uavhengig av hvilken hjelp du måtte trenge innen for HMS-faget, kan vi bidra, og har vi ikke ekspertisen selv, kan vi hjelpe deg via vårt nettverk.

KONTAKT OSS I DAG

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Utfordrende? Vi hjelper deg!
Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger helse ved å forhindre skade/sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte. Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere, at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Da øker sjansen for å lykkes.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Arsana dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav i din virksomhet.

Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. Arsana dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav. vi bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.

MATTRYGGHET

Trenger du hjelp med hygiene foreskriftene?
Vår jobb er å bistå deg og dine kolleger slik at dere enkelt kan forholde dere til regelverket for IK-mat og HACCP-også kalt hygieneforskriften. Vår filosofi er «jo enklere jo bedre» slik at du kan bruke din tid og bedriftens ressurser på å sikre trygg mat gjennom gode rutiner. Et godt IK-mat og HACCP-system tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet.

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Vi har kompetansen du trenger! HMS-HÅNDBOK

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

HMS-håndboken tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet og bransjespesifikt innhold ligger alltid i bunn. Håndboken får et innhold og en form som er relevant og gjenkjennelig for din virksomhet.

YRKESHYGIENE

Trenger du hjelp med prosedyrer?
Yrkeshygiene betegner det fagområde som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.
Vi har kompetansen du trenger for å sikre god praksis og bra helse i din organisasjon.

ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSHELSE KARTLEGGING

Hvordan få organisasjonen til å prestere bedre!

Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. Arsana dinHMS kan bistå i hele prosessen – fra tilpassede kartlegginger, gjennomføre den konfidensielt over web, sammenfatte besvarelser, foreta eventuelt individuell oppfølging, foreslå tiltak og bistå i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner.

ERGONOMISK ARBEIDSPLASS VURDERING

Vi kommer der du er!

I Norge har over 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. Arsana dinHMS bidrar med kunnskap som kan forebygge helseplager og hindre utstøting fra arbeidslivet.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Bedre arbeidsmiljø i hverdagen!
Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet og er dessuten en forutsetning for innovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Virker arbeidet berikende og gir faglig og personlig vekst, eller virker det lite motiverende og nedbrytende?  Fokuseres det på godt arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele virksomheten. les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift i disse mellommenesklige prosessene.

LEGENE

Leger som er spesialister på arbeidshelse
VÅRE LEGER HJELPER DEG – Våre leger og spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager. I tillegg hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege, eller de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet. Trenger du attester, sykemelding, vaksiner og resepter vi kan hjelpe på dagen. Vi har også andre tjenester som kan bidra til å bedre mental og fysisk helse. Trenger du hjelp med livstilsendring eller har andre utfordringer som måtte trenge oppmerksomhet, da kan vi hjelpe!

E- LÆRING

Et av markedets enkleste LMS- system
Med et nettbasert Learning Management System (LMS) kan kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted. Kursdeltakere kan ta kurs når som helst, og kurset ligger også lett tilgjengelig for senere repetisjon. Brukergrensesnitt og kursinnhold tilpasses automatisk skjermstørrelse på PC, nettbrett mobil.  Administrasjon blir forenklet og virksomheten får samlet kompetanseoversikt og full dokumentasjon på hvilke kurs og opplæringstiltak som er gjennomført.

OFFSHORE- OG SJØMANNSATTESTER

Offshoreattest på dagen!
Ingen BHT i Norge har mer erfaringer med å utstede offshore- og sjømannsattester  enn oss. Våre leger gjør dette hver eneste dag og har dermed spisskompetanse og omfattende erfaring med dette. Flere av våre leger er også flyleger og dykkerleger. Hos oss får du rask bistand av meget kompetente leger på området og offshore- og sjømannsattest på dagen hvis du trenger det.
Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste ledertrening

LEDERTRENING

Verdensledende lederutviklingsprogram

"Gode ledere blir ikke født gode, de blir trent opp" - Ken Blanchard

Arsana dinHMS har inngått samarbeid med Blanchard Norway, et av verdens beste lederutviklingsprogram. Har du en medarbeider som har steget i gradene men har lav formell lederkompetanse, eller selv trenger ekstra påfyll? Vi kan hjelpe! Ta kontakt

ONLINE HMS - KUBA

Gjør jobben bedre og enklere
Vi gjør din hverdag enklere ved å tilby markedets mest fleksible system for internkontroll og HMS. Sammen med Kuba Norge AS har vi utviklet vår portal med ulike håndbøker med tilhørende skjema, sjekklister, juridiske dokumenter samt forslag til rutiner og prosedyrer. Systemet kan kjøres på PC/ MAC, mobil og iPad med mer. HMS systemet tilpasses dine behov ut i fra størrelse, kompleksitet og hva slags funksjonalitet du har behov for.

NETTMØTE OG KONSULTASJON MED ARSANA dinHMS

NETTMØTE ELLER LEGEKONSULTASJON MED ARSANA dinHMS

Vi tilbyr nettmøter og legekonsultasjon med våre kunder

Vi har muligheten for å gjennomføre videokonferanse eller online legekonsultasjon via Confrere.

BEDRIFTSJORDMOR

Gravide ansatte? Vår jordmor hjelper deg

Jordmor tjenester

En bedrift hvor gravide ansatte kan trives og ivaretas med en voksende mage, blir et symbol på en bedrift hvor alle kan ivaretas. En strukturert oppfølging, klare retningslinjer og individuell tilrettelegging for gravide arbeidstakere, kan styrke omdømmet og gjøre virksomheten attraktiv for kompetente søkere.

PSYKOLOG

Kort ventetid til erfaren psykolog

Av og til kan det oppstå behov for å konsultere en psykolog. Det kan skje selv om den ansatte har fått god støtte fra sin nærmeste leder eller hatt oppfølging fra våre veiledere. Hos noen ansatte ser vi dessverre at problemene vedvarer eller blir for omfattende til å håndtere uten involvering av psykolog. Derfor har vi knyttet til oss en erfaren psykolog som kan gi hjelp til å håndtere hverdagens utfordringer eller andre livskriser. Vårt samarbeid sikrer deres ansatte tilgang til konsultasjon med kort ventetid!

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.